ПОЛИТИКИ ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЛОКАЛНИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

DLib Repository

ПОЛИТИКИ ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЛОКАЛНИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Show full item record

Title: ПОЛИТИКИ ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЛОКАЛНИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Author: Богданова, Маргарита; Bogdanova, Margarita
Abstract: Цел на публикацията е да се очертаят параметрите на публичните политики по климатичните промени на различни нива на управление, като се направи оценка на подходите, наложили се в практиката, на техните възможности да решат проблема и на техните потенциални последици. Разгледани са основните измерения на климатичните промени и възможните действия за тяхното овладяване – адаптиране и намаляване на парниковите емисии. Очертани са изискванията на Протокола от Киото и ангажиментите на ЕС в този процес. Специално внимание е отделено на търговията с емисии в света и на Европейската схема за търговия с емисии. Дефинирани са основните предизвикателства на различните нива на управление – глобално, регионално, национално и локално. The purpose of this publication is to outline the climate change policies’ framework at various levels of government, to assess the approaches that have emerged in the practice, their abilities to solve the problems and their potential consequences. The basic dimensions of climate change and possible action are considered – the adaptation and mitigation of greenhouse gas emissions. The requirements of the Kyoto Protocol and the EU's commitments in this process are traced out. Special attention is paid to International emission trading and to EU ETS. The main challenges on different levels of government - global, regional, national and local are defined.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2305
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
12-2010-statia-2011.pdf 288.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов