ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО: ДВИЖЕЩИ СИЛИ И ИНДИКАТОРИ

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО: ДВИЖЕЩИ СИЛИ И ИНДИКАТОРИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО: ДВИЖЕЩИ СИЛИ И ИНДИКАТОРИ
Автор: Александрова, Матилда; Alexandrova, Matilda
Резюме: Идеята за заместването на капитала от знанието като основен източник на прогрес дава основа за развитие на идеята за “икономика, базирана на знанието”. Това е икономика, в която знанието се превръща в доминиращ ресурс точно по същия начин, по който на един предходен етап капиталът е изместил земята като източник на икономическа мощ при прехода от пред-индустриално към индустриално общество. В статията са обособени няколко групи индикатори, идентифициращи степента на развитие на икономиката и обществото, базирани на знанието: структура на заетостта (относителни дялове на заетите лица по икономически отрасли и подотрасли, заедно с промяната в тези дялове); образование (достъп до професионално и висше образование; относителен дял на разходите за образование и професионално обучение в БВП); НИРД (изследователи по научни области; инвестиции в НИРД като % от БВП; структура на източниците на финансиране на НИРД, и по-специално, дял на частното финансиране. The idea for replacement of capital by knowledge as the main source of progress provides ground for the idea of “knowledge-based economy”. This is an economic system in which knowledge appears to be a dominating resource in the same way as – in a former period of development – capital outweighed the land as a source of economic power during the shift from pre-industrial to industrial society. The paper outlines several groups of indicators that typically identify the degree of development of the knowledge-based economy: employment structure (relative shares of employed by economic sectors and sub-sectors, along with the change in these shares), education level (access to relevant professional and higher education; relative share of expenditures for education -general and vocational- in GDP), R&D (researchers by scientific areas; investments in R&D as % of GDP; structure of R&D funding, particularly the share of private funding), etc.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2395
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2015_19_36.pdf 1.273Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов