СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ КАТО ЧОВЕШКИ ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ КАТО ЧОВЕШКИ ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.author Дочев, Михаил
dc.contributor.author Dochev, Mihail
dc.date.accessioned 2016-06-13T13:15:20Z
dc.date.available 2016-06-13T13:15:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1311-9206
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/2502
dc.description.abstract Стопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използването на една или друга информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание, предназначение, начин на получаване, количество, качество и т.н. Налице са различни видове информация – научна, техническа, технологична, социална, икономическа и др. В литературата има най-различни определения за понятието “информация”, както и за нейната класификация. Наред с икономическата, юридическата и организационно-управленската обособеност, предприятията получават и счетоводна обособеност. Тя се изразява в задълженията им да организират и водят свое счетоводство и да изготвят финансов отчет. За целта всяко предприятие в управленската си структура създава отдел /служба/ „счетоводство”. Именно той е задължен да осъществява цялата работа по текущото регистриране на стопанските операции и процеси, по отразяване на състоянието – имуществено и финансово – и да съставя и представя финансовия отчет на предприятието като цяло. Във всяко предприятие има три задължителни елемента, които са взаимносвързани: имущество, извършването на стопански операции и организирано счетоводно отчитане. Счетоводството на всички предприятия се организира чрез прилагане на едни и същи принципи, една методология и еднаква нормативна база. Главната движеща фигура в счетоводството на едно предприятие е неговият счетоводител. Той трябва да притежава редица човешки и професионални качества. People’s business activity is associated with gathering, processing and use of any information about the ongoing economic effects and events. Such information is very diverse in terms of its contents and purpose, the method of collecting, as well as its quantity and quality. There are certain types of information – scientific, technical, technological, socioeconomic, etc. One of the most important issues concerning the existence and functioning of any business is how the information is handled by the accountancy department.In each company there are three mandatory elements that are mutually connected – property, business operations and organized accounting. The book-keeping of all companies is based on the same set of principles and methodology, along with the same regulatory framework. The accountant of a company has a major role in the book-keeping and the business activity in general. They should possess a number of human and occupational flairs. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.subject счетоводител bg_BG
dc.subject счетоводство bg_BG
dc.subject счетоводна отчетност bg_BG
dc.subject accountant bg_BG
dc.subject accounting bg_BG
dc.subject book-keeping bg_BG
dc.title СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ КАТО ЧОВЕШКИ ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО bg_BG
dc.title.alternative THE ACCOUNTANT AS A HUMAN FACTOR IN A COMPANY bg_BG
dc.type Article bg_BG


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_120_126.pdf 183.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов