ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Ангелов, Илиян
dc.contributor.author Angelov, Iliqn
dc.date.accessioned 2016-06-22T08:47:50Z
dc.date.available 2016-06-22T08:47:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1313-6542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/2752
dc.description.abstract В статията се разглеждат стопански субекти, произвеждащи машини и оборудване с общо и специално предназначение от сектор „преработващата промишленост“. Акцентира се върху връзката между технико-технологичното обновяване и конкурентоспособността, анализирайки ги въз основа на показателите: цена на продукта, качество на продукта, равнище на квалификация на персонала, износ на продукция, възраст на машините и оборудването и обновяване на технологиите. Установява се съществуването на силна статистически значима връзка между технико-технологичното обновяване и конкурентоспособността и се дават препоръки, насочени към мениджърите на машиностроителните предприятия. The article examines business entities that manufacture machinery and equipment with general and special purpose in the manufacturing industry sector. Emphasis is placed on the relationship between technical and technological renovation and competitiveness, analyzing them based on the indicators: product price, product quality, level of qualification of the staff, export of finished products, age of machines and equipment and renovation of technology. The paper establishes the existence of a strong statistically significant relationship between technical and technological renovation and competitiveness and makes recommendations for managers of mechanical engineering enterprises. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 10;27
dc.subject конкурентоспособност bg_BG
dc.subject машиностроителни предприятия bg_BG
dc.subject технико-технологично обновяване bg_BG
dc.subject корелация bg_BG
dc.subject competitiveness bg_BG
dc.subject mechanical engineering bg_BG
dc.subject technical and technological renovation bg_BG
dc.subject correlation bg_BG
dc.title ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ bg_BG
dc.title.alternative TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL RENOVATION AND COMPETITIVENESS IN BULGARIAN ENGINEERING ENTERPRISES bg_BG
dc.type Article bg_BG


Files in this item

Files Size Format View
465_split_10_2015.swf 464.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов