• ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

      Асенов, Анатолий; Емилова, Ирена; Панайотов, Валентин; Иванов, Венцислав (АИ "Ценов", 2009)
      Динамичните промени от последните години императивно налагат необходимостта от обмен на знания между изследователските и бизнесорганизациите. Държавите-членки на Европейския съюз все по-пълно осъзнават значението на ...