Алманах "Научни изследвания"

DLib Repository

Алманах "Научни изследвания"

 

Алманах “Научни изследвания” е специализирано издание на Института за научни изследвания.

Идеята за издаването му възниква през 1996 г. като отговор на потребността да се отбележат 60 години от създаването на СА “Димитър А. Ценов” с подходящ научен продукт. От 2002 г. в Алманаха всяка година се публикуват студии върху резултатите от проекти, които са финансирани по Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (ДВ, бр. 73 от 19 август 2003 г., изм., бр. 74 от 15 септември 2009 г.).

Recent Submissions

View more

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов