ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ – МЕЖДУ ПАЗАРА И РЕГУЛИРАНЕТО

DLib Repository

ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ – МЕЖДУ ПАЗАРА И РЕГУЛИРАНЕТО

Show full item record

Title: ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ – МЕЖДУ ПАЗАРА И РЕГУЛИРАНЕТО
Author: Кунев, Красимир
Abstract: Обект на изследването е същността на естествените монополи и влиянието, което те оказват върху функционирането на икономиката. Дефинирани са основните характеристики на тези пазарни структури, както и основните предпоставки за тяхното възникване. Във връзка с това е разкрита същността на явлението „субадитивност”. Обърнато е внимание на връзката на естествените монополи с инфраструктурните отрасли, както и на сериозните промени, настъпили в тяхната структура. Основно са изследвани социално-икономическите последици от дейността на естествените монополи, при което е обърнато внимание както на отрицателните, така и на положителните страни на тяхното въздействие. На тази база са изведени основните причини, налагащи реформира- нето и регулирането на дейността на естествените монополи. Определени са основните задачи, които трябва да бъдат постигнати в тази насока. Във връзка с това са разгледани и основните подходи за регулиране на дейността на естествените монополи, като са показани техните предимства и недостатъци.The study reviews the characteristics of natural monopolies and their impact on the economy. The author has defined the main haracteristics of these market structures and the key preconditions for their stablishment. In this context the paper defines the nature of the “subadditiveness” phenomenon. Special attention has been paid to the relation of natural monopolies to the infrastructure sectors as well as to the recent serious changes in their structure. The study analyzes mainly the social and economic impact of the activities of the natural monopolies taking into account both the negative and the positive effects. On the grounds of the analysis the author has determined the main reasons for reforming and regulating the activities of the natural monopolies and has defined the main objectives that should be achieved in this field. Within this context the paper also reviews the main approaches for regulating the activities of the natural monopolies in terms of their advantages and disadvantages.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1599
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
225_split_113_2010.swf 464.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов