ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ – МЕЖДУ ПАЗАРА И РЕГУЛИРАНЕТО

DSpace/Manakin хранилище

ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ – МЕЖДУ ПАЗАРА И РЕГУЛИРАНЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ – МЕЖДУ ПАЗАРА И РЕГУЛИРАНЕТО
Автор: Кунев, Красимир
Резюме: Обект на изследването е същността на естествените монополи и влиянието, което те оказват върху функционирането на икономиката. Дефинирани са основните характеристики на тези пазарни структури, както и основните предпоставки за тяхното възникване. Във връзка с това е разкрита същността на явлението „субадитивност”. Обърнато е внимание на връзката на естествените монополи с инфраструктурните отрасли, както и на сериозните промени, настъпили в тяхната структура. Основно са изследвани социално-икономическите последици от дейността на естествените монополи, при което е обърнато внимание както на отрицателните, така и на положителните страни на тяхното въздействие. На тази база са изведени основните причини, налагащи реформира- нето и регулирането на дейността на естествените монополи. Определени са основните задачи, които трябва да бъдат постигнати в тази насока. Във връзка с това са разгледани и основните подходи за регулиране на дейността на естествените монополи, като са показани техните предимства и недостатъци.The study reviews the characteristics of natural monopolies and their impact on the economy. The author has defined the main haracteristics of these market structures and the key preconditions for their stablishment. In this context the paper defines the nature of the “subadditiveness” phenomenon. Special attention has been paid to the relation of natural monopolies to the infrastructure sectors as well as to the recent serious changes in their structure. The study analyzes mainly the social and economic impact of the activities of the natural monopolies taking into account both the negative and the positive effects. On the grounds of the analysis the author has determined the main reasons for reforming and regulating the activities of the natural monopolies and has defined the main objectives that should be achieved in this field. Within this context the paper also reviews the main approaches for regulating the activities of the natural monopolies in terms of their advantages and disadvantages.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1599
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
225_split_113_2010.swf 464.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов