СУБЕКТИ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ

DLib Repository

СУБЕКТИ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ

Show full item record

Title: СУБЕКТИ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
Author: Димитров, Пенко
Abstract: Финансовото право регулира поведението на субектите в обществото чрез механизма на възникване и погасяване на финансови правни отношения (финансови правоотношения).Един от основните видове финансови правни отношения са данъчните правни отношения (данъчни правоотношения). В студията, въз основа на общото учение за субектите на правото (респ. - на финансовото право) са изследвани: данъчната правосубектност и нейните граници, видовете субекти на данъчните правни отношения и възможните усложнения в субектния им състав. Правосубектността в данъчното право се модифицира от изрични данъчноправни норми и се различава от общата гражданска правосубектност, което дава възможност да се обособи самостоятелно понятие за данъчна правосубектност, различно от гражданската. Разгледани са възможните усложнения в субектния състав на данъчните правни отношения в случаите на представителство, правоприемство, отговорност за чуждо данъчно задължение и солидарна отговорност за данъчни задължения, като са направени и предложения за усъвършенстване на действащата правна уредба.The Financial Law regulates the behaviour of public subjects through the mechanism of establishment and lapse of financial legal relations. One of the main types of financial relations is the fiscal legal relations. The study, based on the common classification of legal subjects (hence – the subjects of the financial law), describes: the fiscal legal subjectivity and its boundaries, the types of subjects of fiscal legal relations and the possible complications in their subject contents. In the Fiscal Law the legal subjectivity is modified by explicit fiscal and legal regulations and is thus quite different from the common civil subjectivity, which allows us to single out a separate definition for the fiscal legal subjectivity. The study further reviews the possible complications in the subject contents of the fiscal legal relations in the cases of representation, succession of rights, liability for the fiscal debts of other debtors and solidary fiscal liability and provides recommendations for further improvement of the existing legislation.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1648
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
77_split_114_2011.swf 657.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов