ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ И ПРОЦЕДУРИ СЪГЛАСНО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НЕДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ (СЧЕТОВОДСТВО НА ЛИКВИДАЦИОННА БАЗА)

DSpace/Manakin хранилище

ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ И ПРОЦЕДУРИ СЪГЛАСНО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НЕДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ (СЧЕТОВОДСТВО НА ЛИКВИДАЦИОННА БАЗА)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ И ПРОЦЕДУРИ СЪГЛАСНО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НЕДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ (СЧЕТОВОДСТВО НА ЛИКВИДАЦИОННА БАЗА)
Автор: Йосифова, Десислава; Yosifova, Desislava
Резюме: В настоящата студия се поставя за цел да се разгледат и дискутират комплекс от принципи (принципни постановки) и процедури, които следва да съблюдава счетоводната система на голямо предприятие от реалния сектор на икономиката, отчитащо се по МСФО, което по една или друга причина вече не е действащо: обявено66 е от съответния съд в неплатежоспособност и на следващ етап - в несъстоятелност (принуди- телна процедура, по иск на кредитор/и). В повечето случаи сходни разсъждения, с известно адаптиране, могат да се приложат и развиват и за ликвидиращи се предприятия (такива в производство по ликвидация - доброволна процедура по желание на самата компания). По този начин се прави опит да се компенсира съществуващата от- носителна празнина и неяснота в МСФО и тяхната обща рамка - Общите положения 67, в които се разглежда потребността от прилагане на различна счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети при съмнение за действащо предприятие. Предвижда се, ако предприятието има намерение или необходимост да ликвидира или да съкрати съществено мащаба на своите дейности, неговите финансови отчети да се изготвят на друга база. Като обект на изследването, е ползвано голямо предприятие от бъл- гарската икономика от металургичния отрасъл (стоманодобив), обявено през 2008 г. в несъстоятелност, като производството все още не е приключило.Също така се отправят критични бележки към действащия СС №13.The study aims to review and discuss a complex of principles and procedures to be followed by the accounting systems of large production enterprises with accounting systems falling within the scope of IFSR, which are no longer considered going enterprises, i.e. are declared68 insolvent by the court and, on the second stage, bankrupt (a court-enforced procedure initiated by their creditor/s). In most cases these considerations could be applied (with a certain level of adaptation) to enterprises that have started a liquidation procedure (a voluntary procedure initiated by the company itself). Thus an attempt was made to compensate the existing relatively small gap and ambiguity in the IFSR and their common framework69 regarding the need for application of a different accounting base for preparation of the financial statements when there is a suspicion for a going concern. According to their provisions, if the concern intends or is required to start a liquidation procedure or shrink substantially the scope of its activities, it should prepare its financial statements on a different accounting base. A research was made on a large Bulgarian production enterprise operating in the metallurgy sector (steel milling), which was declared insolvent in 2008 and has not yet been declared bankrupt. Some critical remarks concerning the current AS 13 are also made.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1677
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
163_split_114_2011.swf 739.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов