ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

DLib Repository

ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Show full item record

Title: ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА;
ETHICS AND BEHAVIOUR IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
Author: Йорданова, Елена; Yordanova, Elena
Abstract: Студията разглежда значението и влиянието на етиката върху поведението при управление на организацията в два аспекта: от гледна точка на човешкия фактор и от гледна точка на организационните фактори. За ефективността на управлението е необходимо оптимално взаимодействие между тях. При тълкуването на човешкия фактор голяма част от зследователите акцентират на някои от следните моменти:самосъзнание, емоционалност, преценка, познание и мотивация. В литературата по управление и организационните фактори са важни за формиране на етичното поведение. Те оказват комплексно влияние върху реализацията на управленския процес. В специализираната литература част от авторите акцентират на следните моменти: култура, климат,стандарти, поощрения и наказания, и лидерство.The study reviews the importance and the effect of ethics on behaviour in organizational management in two aspects: from the point of view of the human factor, and from the point of view of the organizational factors. In order management to be efficient, we should achieve an optimal interrelationship between these factors. Considering the human factor, many researchers put an emphasis on some of the following characteristics: selfconfidence, emotionality, assessment, knowledge and motivation. The management publication also point out the organizational factors as important elements for the formation of ethical behaviour. They have a complex impact on the implementation of the management process. Some authors put an emphasis on the following characteristics: culture, climate,standards, rewards and reprimands, and leadership.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1685
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
218_split_114_2011.swf 636.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов