МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ОСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА

DLib Repository

МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ОСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА

Show full item record

Title: МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ОСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА
Author: Врачовски, Данаил
Abstract: В научното изследване са разработени основните проблеми на счетоводното отчитане на публичното социално осигуряване. Съдържанието е разположено в четири глави с увод, заключение и използвана литература. Акцентувано е както върху отчитането на приходите и разходите, така и върху отчитането на извънбюджетните средства. Особено внимание е отделено на пенсионното осигуряване във финансово-счетоводен и организационен аспект. При разработване на счетоводната методология са взети предвид действащите в момента нормативни актове,вътрешни разпоредби, инструкции и разпоредби за организация на документооборота в системата на НОИ.The paper presents a research on the major problems of the accountting of the public social security. The content is organized into four chapters, an introduction, a conclusion and references. The focus is both on the accounting of revenues and expenditures and the accounting of extra-budgetary funds. Particular attention is paid to the financial and organizational aspects of pension insurance accounting. The proposed accounting methodlogy takes into account the current regulations, internal regulations, instructions and regulations for the organization of the documents in the system of the National Social Security Institute.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1712
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
7_split_114_2011.swf 1.266Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов