ЦЕННОСТИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ

DLib Repository

ЦЕННОСТИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ

Show full item record

Title: ЦЕННОСТИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Author: Бакърджиева, Милка
Abstract: Проблемът за ценностите на съвременния мениджмънт е проблем на разбирателството по повод основните пътища на развитие. Не само на национално, но и на равнище по-малка група (регион, етнос, ре- лигия, организация) и категория хора. Излизайки от тази и други постановки в настоящото изследване се защитава тезата, че ценностите могат да се категоризират според трите нива на уникалност на човешкото умствено програмиране на: индивидуални, културни и общочовешки. Основната теза е, че всички ценности могат да се приемат за културни, тъй като индивидуалните и общочовешките също са повлияни от културата. Следването на този подход позволи ценностите на групите (на културните общности) и тези на категориите хора да се обвържат в една система, която се доокомплектова с индивидуалните и с общочовешките ценности. На основата на разбирането, че “ценностите са чувства с определена насоченост: имат полюс “плюс” и полюс “минус”, в изследването се предлага типологизиране на индивидуалните ценности на 10 типа. Защитата на основната теза минава през обосноваване на необходимостта от управление чрез ценности както на национално, така и на организационно равнище, разкриване природата на ценностите, като се следват два подхода: структурно-съдържателният и структурно-енергетичният, очертаване “границите” на понятието “ценности” чрез сравняване с редица сродни понятия, като “социална нагласа”, “емоции”,“убеждения”, “морал”, “норми”, “интереси”, “безусловни рефлекси” и представяне характерните черти на ценностите: йерархичност, относителност, постоянство и променливост едновременно, двойнственост.The problem for the values of modern management is a problem of understanding the main aspects of development. Not only on a national level but also at a lower evels (regional, ethnic, religious, organizational) and categories of people. Based on this and other concepts, the paper presents the thesis that values can be categorized according to the three levels of uniqueness of the human mental programming into individual, cultural and universal value. The main thesis is that all values can be considered cultural because the the universal and the individual obes are influenced by culture as well. Following this approach the author proposes a classification of the values shared by different groups (cultural communities) and categories of people, which is complemented by the individual and the universal human values. Based on the understanding that "values are feelings with a certain bias: they have “positive” and “negative” poles”. the paper proposes a system of ten types of values. The main thesis is substantiated by defining the need for value-based management both on national and organizational levels, describing the nature of values following two approaches: structure-content and structure-energy, determining the “boundaries” of the term “values” by comparing it to various related terms such as “social attitude”, “emotions”, “beliefs”, “morality”, “norms”, “interests”, “unconditional reflexes”, and presenting the following specific features of the values: hierarchy, relativity, simultaneous perseverance and variability, duality.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1736
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
77_split_114_2011.swf 657.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов