СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ
Автор: Пиримова, Вера; Pirimova, Vera
Резюме: В изследването са систематизирани сравнителни характеристики, основни проблемни области и предизвикателства пред икономическия растеж в ЕС и България в контекста на Стратегия “Европа 2020”. Като главни области на изоставане и диспропорции са изведени незадоволителните темпове на растежа, относително високата безработица, недостатъчното равнище и неоптимизираната структура на заетостта, социалните проблеми и диференциации между страните от ЕС. Те са обобщени на основата на приведени статистически данни и емпиричен анализ на икономическите процеси в ЕС през периода 1970-2010 г. и главно през последните двадесет години. Структурните слабости на регионалната икономика изпъкват по-ясно в условията на задълбочаващия се процес на интеграция, както и на по-силна конкуренция с другите страни в света при разрастващата се икономическа глобализация. За преодоляването на икономическите и социалните проблеми е подчертана необходимостта от целенасочени мерки на национално равнище и координирани политики на равнище ЕС. Те изискват съсредоточаване на усилията предимно върху стимулиране на инвестициите, по-специално в съвременни технологии, разрешаване на проблемите в развитието на европейската образователна система, разработване и въвеждане на екологични технологии. На тази основа може да се постигне повишаване на конкурентоспособността, подобряване на качеството и устойчивостта на икономическия растеж в ЕС и България.The study classifies the comparative characteristics, the major problem areas and the challenges for the economic growth of the EU and Bulgaria in the context of the "Europe 2020" strategy. The main structural weaknesses are the lower growth rates, the relatively high unemploymen rates, the insufficient level and the un-optimized structure of employment, and the social problems and differentiations between the EU countries. These weaknesses were singled out on the basis of statistical data and empirical analysis of the economic developments in the EU during the period 1970-2010, and mainly during the last twenty years. The structural weaknesses of regional economies are even more obvious in the process of integration and intensifying competition with third countries, especially in terms of intensive economic globalization. To overcome the highlighted economic and social problems we definitely need to take certain measures on national level as well as coordinated policies within the EU. Our efforts must be focused primarily on stimulating investments (particularly in advanced technologies), solving problems of the development of the European educational systems, development and implementation of environmental technologies. Thus we can achieve greater competitiveness and improve the quality and sustainability of economic growth in the EU and Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1785
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
130_split_114_2011.swf 500.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов