СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ
Author: Пиримова, Вера; Pirimova, Vera
Abstract: В изследването са систематизирани сравнителни характеристики, основни проблемни области и предизвикателства пред икономическия растеж в ЕС и България в контекста на Стратегия “Европа 2020”. Като главни области на изоставане и диспропорции са изведени незадоволителните темпове на растежа, относително високата безработица, недостатъчното равнище и неоптимизираната структура на заетостта, социалните проблеми и диференциации между страните от ЕС. Те са обобщени на основата на приведени статистически данни и емпиричен анализ на икономическите процеси в ЕС през периода 1970-2010 г. и главно през последните двадесет години. Структурните слабости на регионалната икономика изпъкват по-ясно в условията на задълбочаващия се процес на интеграция, както и на по-силна конкуренция с другите страни в света при разрастващата се икономическа глобализация. За преодоляването на икономическите и социалните проблеми е подчертана необходимостта от целенасочени мерки на национално равнище и координирани политики на равнище ЕС. Те изискват съсредоточаване на усилията предимно върху стимулиране на инвестициите, по-специално в съвременни технологии, разрешаване на проблемите в развитието на европейската образователна система, разработване и въвеждане на екологични технологии. На тази основа може да се постигне повишаване на конкурентоспособността, подобряване на качеството и устойчивостта на икономическия растеж в ЕС и България.The study classifies the comparative characteristics, the major problem areas and the challenges for the economic growth of the EU and Bulgaria in the context of the "Europe 2020" strategy. The main structural weaknesses are the lower growth rates, the relatively high unemploymen rates, the insufficient level and the un-optimized structure of employment, and the social problems and differentiations between the EU countries. These weaknesses were singled out on the basis of statistical data and empirical analysis of the economic developments in the EU during the period 1970-2010, and mainly during the last twenty years. The structural weaknesses of regional economies are even more obvious in the process of integration and intensifying competition with third countries, especially in terms of intensive economic globalization. To overcome the highlighted economic and social problems we definitely need to take certain measures on national level as well as coordinated policies within the EU. Our efforts must be focused primarily on stimulating investments (particularly in advanced technologies), solving problems of the development of the European educational systems, development and implementation of environmental technologies. Thus we can achieve greater competitiveness and improve the quality and sustainability of economic growth in the EU and Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1785
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
130_split_114_2011.swf 500.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов