СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

DLib Repository

СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Author: Вечев, Венцислав; Vechev, Vencislav
Abstract: В стремежа си да запазят своите конкурентни предимства на посредник при осъществяването на различни сделки между отделните икономически субекти, търговските банки разшириха значително обх- вата на предлаганите от тях услуги. Факторинговите операции са сравнително нови за нашата банкова практика. През последните години се очертава тенденция на увеличение на броя на банките, предлагащи тази услуга (пряко или чрез дъщерни дружества). Пред търговските банки стои открит въпросът относно адекватното управление на този вид операции, с цел минимализиране на съпътстващите ги рискове. В настоящата разработка е направен опит да се вземе отношение по въпроса относно значимостта на счетоводната система като основен източник за управление дейността на предприятието (в т.ч. и банковото). Представени са модели за счетоводно отразяване на факторинговите операции, съгласно приложимото национално законодателство и международните счетоводни норми. Характеризирани са и насоки за анализиране на счетоводната информация, свързана с факторинговите операции, като възможност за вземане на рационални управленски решения, относно финансовата стабилност и цялостното управление на банковото предприятие.In an effort to maintain their competitive advantage as intermediaries in various transactions between economic agents, banks significantly expanded the range of services they provide. Factoring operations are relatively new to our banking practice. In recent years there has been trend of increase in the number of banks offering this service (either directly or through subsidiaries). Commercial banks now face the problem how to manage properly this type of operations in order to minimize the associated risks. The paper makes an attempt to determine the importance of accounting systems as primary management tools in all businesses (including banks). For this aim it reviews various models for accounting of factoring operations in compliance with the current national legislation and the international accounting standards. Finally, it proposes guidelines for analyzing accounting information related to factoring operations as a tool for making rational managerial decisions regarding the financial stability and the overall management of banks.In an effort to maintain their competitive advantage as intermediaries in various transactions between economic agents, banks significantly expanded the range of services they provide. Factoring operations are relatively new to our banking practice. In recent years there has been trend of increase in the number of banks offering this service (either directly or through subsidiaries). Commercial banks now face the problem how to manage properly this type of operations in order to minimize the associated risks. The paper makes an attempt to determine the importance of accounting systems as primary management tools in all businesses (including banks). For this aim it reviews various models for accounting of factoring operations in compliance with the current national legislation and the international accounting standards. Finally, it proposes guidelines for analyzing accounting information related to factoring operations as a tool for making rational managerial decisions regarding the financial stability and the overall management of banks.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1799
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
201_split_116_2013.swf 645.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов