УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФБЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФБЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФБЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД
Author: Славянска, Вяра; Slavyanska, Vyara
Abstract: Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране с общата организаци- онна стратегия. Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни системи за управление на човешките ресурси устойчиво изпреварват своята конкуренция, като подобреното организационно изпълнение се дължи на комплексна промяна в уменията, отношенията и поведението на персонала. Настоящата студия представя резултатите от изследване, проведено в голяма стопанска организация с цел идентифициране на прилаганите практики за управление на човешките ресурси, както и формулиране на изводи по отношение потенциала на системата за управление на човешките ресурси (УЧР) да допринася за организационната ефективност. Анализът на резултатите разкри най-силно и съответно найслабо присъстващите УЧР дейности в трудовото ежедневие на работниците и служителите. Установиха се различия в приложението на УЧР практиките спрямо двете категории персонал, което подсказва диференциран подход към управлението на различните категории длъжности, в посока към ощетяване на работниците. Очертаха се няколко проблемни области, изискващи вниманието на ръководството на организацията, и се препоръчаха възможни решения. В общи линии, изследваната компания може да се представи като еталон по отношение на управлението на човешките ресурси, което потвърждава хипотезата, че тази функция е силно развита в големите мултинационални организации. Това дава основания за предполагане на висока ефективност на УЧР системата, включително потенциал за провокиране на положителни изменения в уменията, нагласите и поведението на персонала.The competitive advantages of modern business organizations is no longer considered in relation to their tangible assets but mostly to their intangible assets. Today the emphasis is put on human capital and the effective synchronization thereof with the overall organizational strategy. Numerous studies have concluded that firms with more efficient human resource management systems perform markedly better than their competitors and that their improved organizational performance is due to complex changes in the skills, attitudes and behaviour of their personnel. This paper presents the results of a study conducted in a large business organization in order to identify the applicable human resource management practices and to derive conclusions regarding the potential of the human resource management (HRM) system to contribute to the effectiveness of the organization. The analysis of the results identified the most and the least often applied HRM activities in the everyday routine of manual workers and administrative staff. It also identified certain differences in the application of HRM practices to both categories of staff, which suggests that different approaches are adopted regarding the different types of job positions in a presumed conspiracy to defraud the workers. The paper outlines several problem areas that require the attention of the management of the organization and proposes certain solutions. In general, the company subject to our study may be considered an example of human resource management, which confirms the hypothesis that this function is well developed in large multinational organizations. This provides the grounds to believe that their HRM system is highly efficient and has a potential for inducing positive changes in the skills, attitudes and behaviour of their staff.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1807
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
243_split_116_2013.swf 865.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов