ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ

DLib Repository

ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ

Show full item record

Title: ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ
Author: Йорданова, Елена; Yordanova, Elena
Abstract: В съвременната управленска наука се налага мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара. Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на нов тип управленски отношения и управленс- ко общуване, основани на споделените ценности между ръководителя и подчинените в организацията. Целта на изследването в студията са организационната култура и етичните ценности като фактори за ефективност в управленското общуване. Това е един от широко разпространените и сложни проблеми в социалните организации, от който зависи ефективността на управленския процес. Основната изследователска теза е свързана с утвърждаване значението на организационната култура и етичните ценности, които са с изключително важен статут от гледна точка на изграждането и усъвършенстването на новите социално-икономически отношения в обществото в условията на глобализиращата се икономика на ХХІ век. Many contemporary researchers in the field of management science believe that culture is a factor that is as important for the economic development as the market itself. This shows that a profound change has occurred in the basic concepts in terms of a new, people-oriented bias as well as that today there is a new type of managerial relations and communication based on values shared by managers and their subordinates in the organization. The study aims to analyse the organizational culture and the ethical values as performance factors of managerial communication. This is one of the most common and complex problems that social organizations have to deal with and which affects the efficiency of their management. The main research thesis is to confirm the importance of organizational culture and ethical values for the development and enhancement of the new socioeconomic relations in the global economy of the twenty-first century
URI: http://hdl.handle.net/10610/1881
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
45_split_118_2015.swf 443.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов