НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО СУБЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ

DLib Repository

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО СУБЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ

Show full item record

Title: НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО СУБЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ
Author: Ганева, Ваня; Ganeva, Vanya
Abstract: В последните десетилетия насилието в семейството се осъзнава като сериозен и мащабен проблем, който от своя страна поражда множество други проблеми на социетално и индивидуално равнище. В този смисъл е наложително изработването на политики спрямо домашното насилие като негативно обществено явление, както и предприемането на конкретни действия в посока на неговото ограничаване и преодоляване. Настоящата студия си поставя за цел да изясни ролята на непра- вителствените организации в България по отношение политиките по преодоляване на проблема домашно насилие. Във връзка с това се търси отговор на следните основни задачи: 1. Проучване на кадровото осигуряване със специалисти на неправителствените организации, работещи в областта на социалната работа срещу домашното насилие върху жени. 2. Изясняване на финансирането на дейността на неправителствените организации, доставчици на социални услуги в областта на домашното насилие, тяхната нормативна и институционална среда. 3. Очертаване на превантивните и последващи аспекти на политиките на неправителствените организации спрямо домашното насилие върху жени. 4. Очертаване насоките за усъвършенстване на социалната работа срещу домашното насилие върху жени. Студията представя резултати от социологическо изследване, проведено сред неправителствени организации в периода октомври- ноември 2013 г. In the last decades domestic violence has been considered a major and widespread problem, which in turn causes numerous other problems on both societal and individual level. This requires the development of policies against the domestic violence as a negative social phenomenon, as well as implementation of concrete steps for its mitigation and elimination. The aim of the study is to determine the role of the NGOs in Bulgaria in relation to policies against domestic violence. To do this the author has performed the following tasks: 1. Surveyed the availability of specialists in NGOs in the field of social activities related to domestic violence against women. 2. Surveyed the sources of funding of the activities of NGOs which provide social services in the field of domestic violence as well as their legislative and institutional environment. 3. Reviewed the prevention and redress aspects of NGO's policies related to domestic violence against women. 4. Outlined the aspects for improving the social services related to domestic violence against women. The study presents the results of a sociological survey among NGOs conducted in the period October - November 2013.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1884
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
80_split_118_2015.swf 823.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов