СЪДЕЯТЕЛСКАТА СРЕДА – ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ФАКТОР ЗА МОТИВИРАНА ПАСИВНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

СЪДЕЯТЕЛСКАТА СРЕДА – ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ФАКТОР ЗА МОТИВИРАНА ПАСИВНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪДЕЯТЕЛСКАТА СРЕДА – ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ФАКТОР ЗА МОТИВИРАНА ПАСИВНОСТ
Автор: Каменов, Камен; Kamenov, Kamen
Резюме: В студията се прави връзка между успеха и ролята на личните и професионални качества и групата, от една страна, и значението на съдеятелската среда – от друга. За общия резултат, който на практика е реализирана цел, с особено значение са компонентите на съдеятелската система. Нещо повече – дори при много висока оценка за личните и професионални качества и ефективна групова дейност, крайният резултат може да се отклонява в различна степен от очаквания. Причините за това се коренят в съдеятелската среда. Тя е източник на социална активност, защото може да провокира различно поведение на субектите. В студията се изследва и съдеятелската среда във връзка с мотивираната пасивност. Основно внимание се отделя на нейната роля и значение за идейния дефицит в отделната личност. Във връзка с това са разгледани два основни въпроса – възпитанието и общуването и недостатъци в институциите и социалната среда. Към всеки от тях са конкретизирани проблеми, които са в основата на идейния дефицит. Той се свързва с мотивираната пасивност. Това от своя страна влияе на ефективното функциониране на обществената система. Дадени са и възможни насоки за някои промени с цел преодоляването на мотивираната пасивност като обществено явление. The study relates success, the role of personal and professional skills and teamwork on the one hand to the importance of collaborative environment on the other. The components of the collaborative system are of particular importance for the success in achieving the common goals. Moreover, even when personal and professional skills are of very high quality and the team is efficient, its actual performance may deviate in varying degrees from the expected results because of the collaborative environment. It is a source of social activity because it modifies the behaviour of the team members. The study examines the relation between collaborative environment and motivated passivity. An emphasis is put on its role and importance for individual’s deficit of ideas. In this respect the study examines two main issues - education and communication and the shortcomings of institutions and the social environment. It defines the specific problems that underlie the deficit of ideas, which is related to motivated passivity. This in turn affects the efficiency of the social system. The study provides guidelines for implementation of changes to overcome motivated passivity as a social phenomenon.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1917
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
7_split_117_2014.swf 282.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов