ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

DLib Repository

ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

Show full item record

Title: ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА
Author: Денева, Анета; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Deneva, Aneta G.; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra M.
Abstract: В студията са изяснени същностните аспекти на политиката като понятие и като обществено явление. Акцентът е поставен върху индустриалната политика и нейните съвременни измерения в рамките на Европейския съюз. Застъпва се тезата за непрекъснато проучване на теоретичните постановки и търсене на синергия от съчетаното реализиране на ключови елементи, присъщи на различни трактовки и концептуални постановки. Тяхното трансформиране в практически процеси и действия следва да се подчинява на принципите на индустриалната политика като важен източник за ревитализация на европейската икономика. The study examines the essential aspects of policy as a concept and as a social phenomenon. An emphasis is put on the industrial policy and its contemporary dimensions within the European Union. The authors support the thesis that theoretical concepts should be studied continuously in order to achieve a synergetic effect from the combined implementation of their key elements. Their convergence into practical processes and actions should follow the principles of industrial policy as an important factor for the revival of the European economy.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1922
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
30_split_117_2014.swf 804.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов