ИНДУСТРИИТЕ В КУЛТУРАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩИНИ

DSpace/Manakin хранилище

ИНДУСТРИИТЕ В КУЛТУРАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩИНИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНДУСТРИИТЕ В КУЛТУРАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩИНИ
Автор: Зафирова, Цвета; Zafirova, Tsveta
Резюме: В студията се разглежда възникването и развитието на научната терминология, свързваща културата и икономиката в т.нар. културни и творчески индустрии и свързаните с тях специфични особености. Направен е анализ на теоретичните възгледи на различни учени, вкл. и български, в тълкуването на специфичната терминология, изясняваща приложението на творческата икономика за устойчивото развитие на съвременните общини. Изведени са последователността от действия и възможните решения при приложение на концепцията за творческите градове в българските условия. Защитена е тезата, че в периода на икономическа криза, а и в силно динамичната и конкурентна среда, е необходим нов подход в управлението на общините, който да е свързан с раз- витието на творческите индустрии, в т.ч. и културните. Добрите практики показват, че осъществяването на концепцията за творческите градове би им помогнала за постигане на икономически растеж. За българските условия е необходимо разработването на нови стратегически документи на голяма част от общините в България, с акцент върху творческите индустрии и определяне на приоритетите, свързани с тях, които да бъдат стимулирани от местните власти за решаването и на социалните проблеми. This study examines the emergence and development of scientific terminology that relates culture to business in so-called cultural and creative industries and their specific characteristics. The author analyses the theoretical concepts of various scientists (some of them from Bulgaria) regarding the interpretation of specific terminology related to the effect of creative economies on the sustainable development of modern communities. The paper provides an algorithm of activities and feasible solutions for the implementation of the concept of creative cities in Bulgaria. It supports the idea that, in the current period of economic crisis and a highly dynamic and competitive environment, municipalities have to adopt a new governing approach that provides for the development of creative and cultural industries. Best practice has shown that the concept of creative cities would accelerate their economic growth. Most Bulgarian municipalities need to develop new strategic documents that prioritise the creative industries and provide incentives for their support by local authorities also aiming to solve various social problems.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1924
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
80_split_117_2014.swf 654.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов