ПРАВЕН РЕЖИМ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ПРАВЕН РЕЖИМ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Author: Димитров, Пенко; Dimitrov, Penko
Abstract: В студията е анализиран цялостният правен режим на производ- ството по установяване на данъчните задължения в Р. България. Разгледани са правните характеристики, участниците и правните последици на отделните етапи: - декларирането на факти, обстоятелства и данъчни задължения от субектите на облагане; производството по установяване на данъчните задължения от органите по приходите и контролът за законност, упражняван върху тях по административен и съдебен ред. На тази основа производството по установяване на данъчните задължения е определено и характеризирано като сложно и самостоятелно по своя характер данъчно производство, независимо че правната уредба на отделните му етапи се съдържа в различни нормативни актове. The study analyzes the overall legal regime of tax liability proceedings in the Republic of Bulgaria. It examines the legal characteristics, the participants and the effects at all stages - from the finding of facts, circumstances and tax liabilities of tax-liable persons through the proceedings for assessing the tax liability carried out by the revenue authorities to the administrative and judicial appellation proceedings. Thus tax liability proceedings are defined as a complex and independent process regardless of the fact that the provisions for its individual stages are contained in different regulations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1928
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
157_split_117_2014.swf 407.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов