АКАДЕМИК ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ - ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНА КАУЗА

DLib Repository

АКАДЕМИК ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ - ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНА КАУЗА

Show full item record

Title: АКАДЕМИК ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ - ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНА КАУЗА
Author: Кънев, Методи
Abstract: В статията е направен опит от съвременна гледна точка да се осветлят философско-методологическите и епистемологическите възгледи на Г. Данаилов за икономиката изобщо и в частност за българската икономика през първата половина на ХХ в. Като прилага историко-органически подход в духа на традицията, завещана от Иван Богоров, Г. Данаилов защитава тезата, че стопанската дейност и стопанските институции са променливи и трябва да се изучават във връзка с място, време, култура, племенни особености. Те са основа на социалния живот, но са непонятни и хаотични извън другите отношения и институции, които ги уреждат, поддържат и развиват. Само етиката може да даде на политиката нейните ръководни идеи, централната от които е върховната ценност на човешката личност. Този органически познавателен подход кара Г. Данаилов да поддържа формулирания от Кондорсе закон за взаимната обусловеност и паралелизъм в развитието на материалните и духовните ценности, както и “основния икономически закон” - за балансирането на жертвите (разходите) с резултатите (ползите). Г. Данаилов не стои в “разредения въздух” на метафизическите абстракции. От трудовете му в крайна сметка може да се изведе цялостна програма за стопанското развитие на България, която има и съвременно значение.In this paper is made attempt, from current view, to elucidate philosophical, methodological and epistemological ideas of Bulgarian writer Georgy Danailov about economy, and particularly about Bulgarian economy during first half of XXth. century. Danailov applies historico-organical approach in the light of tradition of Ivan Bogorov. Thus he stands that economic activity and economic institutions are variable, that they must be studied in connection with place, time, culture, and national specifics. They are a fundamental for the social life, but out of the other relations and institutions, which arrange, support and develop them, they are incomprehensible and chaotic. Only ethics can give the politics its guiding ideas, central of which is the idea of the supreme value of human personality. This organic epistemological approach forces Danailov to maintain as Condorce's law about mutual determination and parallelism in development of material and spiritual values, as "the fundamental economic law "of balancing between sacrifices (expenditures) and results (benefits). Danailov do not stays in the "diluted air" of metaphysical abstractions. From his works it is possible to deduce an entire program of economic development of Bulgaria, which has, above all, importance for our times.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1983
Date: 2002


Files in this item

Files Size Format View
GDanailov.pdf 223.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов