ПРОБЛЕМИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС НЕ СА САМО В ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА

DLib Repository

ПРОБЛЕМИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС НЕ СА САМО В ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС НЕ СА САМО В ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА
Author: Василев, Йордан
Abstract: В този материал се отстоява позицията, че проблемите на малкия и средния бизнес (МСБ) са не толкова липсата на адекватна среда, колкото отсъствието на предприемаческа нагласа, на воля за поемане на пресметнат риск и на мениджърски умения. Статията съдържа три основни части. В първата част е акцентирано върху значението на малкия и средния бизнес. Във втората част са разгледани проблемите на МСБ свързани с външната среда като е направен изводът, че в условията на пазарна икономика трябва да се даде изключителен приоритет на свободната частна инициатива при определена регулираща роля на държавата. В третата част са анализирани основните проблеми на МСБ във вътрешната среда. В заключителната част на статията е подчертана необходимостта от специална подготовка за създаване на предприемачески умения. This material defend the position, that the problems of the small and medium-sized business (SMBs) are not only the absence of the identical environment, as much as absence of enterprise adapt, the will to run calculate risk and manager skills. The article consists of three main parts. In the first part the importance of the small and medium-sized business is being favoured. In the second part are considered the problems (SMBs) connected with the external environment, and conclusion is made, that in conditions of market economy is necessary to give an exclusive priority to the free private initiative under the certain adjusting role of the state. In the third part are analysed main problems (SMBs) in internal environment. In the final of the article is underlined the need from special preparation for developing business skills.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1994
Date: 2002


Files in this item

Files Size Format View
J_Vassilev_Dialog.pdf 184.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов