ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

DLib Repository

ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Show full item record

Title: ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Author: Несторов, Людмил
Abstract: В представения на вашето внимание материал се изследват промените във физическия обем на износа и вноса на страната през периода 1990-2001 година и тяхното влияние върху промените в БВП и икономическия растеж през този период. Чрез съотношението между темпа на изменение в прираста на износа и този на БВП се изчисляват стойностите на мултипликатора и акселератора на износа през периода 1990-2001 година. Въз основа на мултипликатора се установява, че през разглеждания период влиянието на износа върху растежа е много слабо. Относно акселераторът на износа или иначе казано пределната склонност към износ в нашата икономика данните показват, че през по-голямата част от периода БВП не се е използвал за стимулиране на износа, което има отрицателно влияние върху външнотърговския баланс на страната, нейните валутни постъпления и съответно производството и заетостта в експортно ориентираните отрасли. Пряко свързана с този процес е и промяната в пределната склонност към внос. Систематизирайки и сравнявайки стойностите на пределната склонност към внос и износ в страната през разглеждания период се оказва, че доминира пределната склонност към внос. Това рефлектира и в преобладаващия отрицателен нетен експорт през разглеждания период. Положителното е, че както показва и промяната в структурата на вноса, все повече нараства делът на внесените машини, съоръжения и нови материали, което е основа за дългосрочен икономически растеж у нас. Анализираните стойности на износа и вноса през периода 1990-2001 г. показват, че нашата икономика има висока степен на отвореност, която и дава възможност за в бъдеще по-лесно да се интегрира в европейските и световни икономически структури.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1997
Date: 2002


Files in this item

Files Size Format View
L Nestorov-Exp-Imp.pdf 634.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов