ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИНТЕГРИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ПОДХОД В НЕОКЛАСИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ

DLib Repository

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИНТЕГРИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ПОДХОД В НЕОКЛАСИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ

Show full item record

Title: ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИНТЕГРИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ПОДХОД В НЕОКЛАСИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ
Author: Лазаров, Румен
Abstract: В студията е направен опит да се осмислят процесите на модернизация на обществено-икономическата ни система в светлината на интегрирането на институционалните фактори в неокласическата теория. Този подход в методологически план имплицитно предполага да се определи съвместното влияние на пазарната конкуренция и на институциите върху модернизиращите се обществено-икономически системи. В контекста на опита, чиито носител са модернизираните икономики – по подобие на тези от западния свят – е аргументирано препятстващото влияние на институциите от “колективистичната епоха” при осъществяването на дълбоката промяна у нас. Тя е насочена от “периферията”, основаваща се на изостаналото технологично ниво и на своя обществен колективизъм, като взаимно детерминирани явления, към формирането на среда, стимулираща изявата на индивидуалните потребности, обусловени от конкурентното развитие в глобалния свят. In this paper we have made an attempt to comprehend the processes of modernization of our social and economic system in the light of the integration of institutional agents in neoclassical theory. From the angle of methodology this approach implicitly presupposes the determining of the combined effect of market competition and institutions on the improving social and economic systems. In the context of the experience, whose bearer are modernized economies – similar to the ones in the Western world – we have elaborated our thesis on the hindering effect of the “collectivist epoch” institutions in accomplishing the profound change in our country. This change is directed from the “periphery”, based on the retarded technological level, as well as on social collectivism as mutually conditioned phenomena, towards the formation of an environment fostering the demonstration of individual needs through competitive development in the global world.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2013
Date: 2003


Files in this item

Files Size Format View
2R.Lazarov.pdf 427.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов