ПРЕДПОСТАВКИ И ПРИНЦИПИ НА ХАРМОНИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИКА

DLib Repository

ПРЕДПОСТАВКИ И ПРИНЦИПИ НА ХАРМОНИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИКА

Show full item record

Title: ПРЕДПОСТАВКИ И ПРИНЦИПИ НА ХАРМОНИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИКА
Author: Тодоров, Тодор
Abstract: Промените в социално-икономическия и политическия статус, настъпили през последното десетилетие у нас, наложиха реформа в дейността на националната статистика. Нейната основна цел бе да постигне тотална хармонизация в унисон с изискванията на МВФ, Световната банка, Статистическата комисия при ООН /УНСТАТ/, Евростат и останалите международни статистически организации. Хармонизацията в националната статистическа система се осъществява като процес на привеждане на родната статистическа методология и практика в съответствие с изискванията на световните и европейските статистически стандарти. Тя засяга не само структурата на статистическите органи, но и организацията на статистическите изследвания, съдържанието на статистическите макропоказатели, квалификацията на кадрите, статистическата култура на населението и т.н. The changes in social-economic and political status, which have come during the last decade in our country, necessitate the reform of national statistics activity. Its basic purpose was to achieve total harmonization in unison with the requirements of International Monetary Fund, World Bank, Statistical Commission at United Nations (UNSTAT), EUROSTAT and the rest international statistical organizations. Harmonization in national statistical system is fulfilled as a process of setting national statistical methodology and practice in keeping with requirements of world and european statistical standards. It concerns not only the structure of statistical authorities, but the organization of statistical researches, the contents of statistical macroindices, qualification of personnel, statistical culture of population and etc. In the article are given the most important preconditions which determine organizing the entire process of harmonization, as well as the principles which have to be observed as a guarantee for achieving qualitative results in the relation of setting national statistics in keeping with modern requirements which have been put in introducing the system of national accounts.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2060
Date: 2002


Files in this item

Files Size Format View
TTodorov.pdf 174.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов