ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАТА И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

DLib Repository

ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАТА И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Show full item record

Title: ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАТА И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА
Author: Милинов, Валентин
Abstract: Студията е посветена на проблемите на паричната политика в процеса на нейната еволюция в съответствие с развитието на съответните теории и етапи в развитието на икономиките и паричните системи. Разглеждат се различните равнища за осъществяване на паричната политика и възможностите за въздействието й върху икономическите процеси. Въздействието се осъществява чрез преки и косвени инструменти, използвани от централните банки на страните. В това отношение се поставят оперативни (краткосрочни), междинни и крайни (дългосрочни) цели. Важен е изборът на съответната стратегия на паричната политика, т.е. изборът на „номиналната котва”. В тази насока в студията се акцентира на паричното таргетиране, инфлационното таргетиране и таргетирането на валутния курс. Опитът на страните е особено ценен за Р. България в процеса на присъединяването й към Европейския валутен механизъм. Стига се до извода, че в това отношение най-съществен е проблемът за изхода от валутния борд, с неговите два основни варианта: (1) запазване на валутния борд до присъединяването ни към Европейския валутен механизъм и (2) прекратяване на валутния борд и приемане на свободното пазарно формиране на курса на лева към еврото преди нашето присъединяване към Европейския валутен механизъм. The study investigates the problems related to monetary policy within the process of its evolution and according to the development of the monetary policy theories and the stages of development of the economy and the monetary systems. The paper reviews the various levels of implementation of monetary policies and the possibilities for its influencing the economic process. The influence is effected through direct and indirect tools used by the national banks. For this end the banks set certain operative (short-term), interim, and final (long-term) objectives, the most important factor being the choice of adequate strategy of the monetary policy, i.e. the choice of „nominal anchor”. In this respect the study focuses on monetary targeting, inflation targeting, and currency exchange rate targeting. The experience of other countries is especially valuable for Bulgaria in the process of the country’s accession to the European Monetary Union. The study comes to the conclusion that in this respect the most important question is how the currency board shall be abandoned: (1) whether it must be preserved until the country’s accession to the European Monetary Union or (2) the peg of the Bulgarian lev to the Euro should be abandoned prior to the accession to the European Monetary Union.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2134
Date: 2008


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2008_27_52.pdf 382.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов