АЛГОРИТЪМ ЗА ИКОНОМЕТРИЧНА ОЦЕНКА НА АГРЕГИРАНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ С ТРАНСЦЕДЕНТНАТА ЛОГАРИТМИЧНА (ТРАНСЛОГ) АПРОКСИМАЦИЯ

DSpace/Manakin хранилище

АЛГОРИТЪМ ЗА ИКОНОМЕТРИЧНА ОЦЕНКА НА АГРЕГИРАНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ С ТРАНСЦЕДЕНТНАТА ЛОГАРИТМИЧНА (ТРАНСЛОГ) АПРОКСИМАЦИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АЛГОРИТЪМ ЗА ИКОНОМЕТРИЧНА ОЦЕНКА НА АГРЕГИРАНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ С ТРАНСЦЕДЕНТНАТА ЛОГАРИТМИЧНА (ТРАНСЛОГ) АПРОКСИМАЦИЯ
Автор: Петков, Пламен Иванов
Резюме: В студията се анализира зависимостта на Брутния вътрешен продукт от броя на заетите лица и брутното образуване на основен капитал в България с помощта на агрегираната производствена функция. Въз основа на тримесечни данни, с които е обхванат периода от първото тримесечие на 1996 г. до първо тримесечие на 2007 г., се изследва еластичността на замяната на производствените фактори. Апробирани са три вида производствени функции–производственна функция с променлива еластичност на замяната на факторите (VES-функция), производствена функция с постоянна еластичност на замяната на факторите (CES-функция) и класическа функция на Коб-Дъглас. Оценките на параметрите са получени с метода на най-малките квадрати, приложен върху трансцедентната логаритмична (транслог) апроксимация на производствената функция. The study analyzes the dependence of gross domestic product of the number of employees and gross fixed capital formation in Bulgaria with the help of the aggregate production function. Based on quarterly data, which covered the first quarter of 1996 to the first quarter of 2007, is examined the elasticity of substitution of production factors. It is tested three types of production functions – a production function with variable elasticity of substitution of factors (VES-function), a production function with constant elasticity of substitution of factors (CES-function) and classical Cobb-Douglas function. Estimates of the parameters were obtained with the least squares method, applied to transcendental logarithmic (translog) approximation of the production function.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2161
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2009_1_38.pdf 462.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов