АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКО- НОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

DLib Repository

АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКО- НОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

Show full item record

Title: АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКО- НОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
Author: Краева, Виолета; Емилова, Петя; Маринова, Наталия; Лалев, Ангелин
Abstract: Внедряването на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в информационната система на туристическата фирма не е самоцел, а из- точник на конкурентни предимства, които в условията на глобалната конкурен- ция в туристическия отрасъл, изострена от Световната икономическа криза, не могат да бъдат игнорирани. Поради тази причина въпросите за подобряване на възвръщаемостта от инвестициите в ИКТ, откриването и документирането на най-добри практики както и научно обосновано изграждане на информа- ционните системи в туризма придобиват сериозно значение. Настоящата статия представя резултатите от проведено проучване в над 100 утвърдени туристически фирми и хотелски вериги в България, имащо за цел идентифициране и определяне на състоянието и проблемите на информационните им системи, най-добрите практики при инвестирането в ИКТ както и значението което туристическите фирми отдават на ИКТ като необходим елемент за провеждането на дейността на фирмата. The introduction of new information and communication technologies (ICTs) in the information system of the tourism company is not an end in itself, but a source of competitive advantages that, in terms of global competition in the tourism sector, exacerbated by worldwide economic crisis, cannot be ignored. Therefore, issues of improving the return on ICT investment, discovery and documentation of best practices and scientifically sound development of tourism information systems become very serious. This article presents the results of a survey of over 100 established travel companies and hotel chains in Bulgaria, aimed at identifying the status and problems of their information systems, best practices in investment in ICT as well as the importance that tourism companies attach to the ICT as a necessary element for conducting the company's activities.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2166
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
02-statia-2010.pdf 808.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов