ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

DLib Repository

ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

Show full item record

Title: ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Author: Дамянов, Атанас; DAMYANOV, AT.
Abstract: Статията се състои от четири части:В първата част са лансирани основните характеристики на съвременната световна икономика, очертан е глобалният проблем, който има продуктова субстанция, и е направен опит за формулиране на основното противоречие на съвремието. Във втората част са изведени щрихи от националната и световната икономическа карта. Ударението е поставено върху отрицателното външнотърговско салдо на Р. България и върху панела от противоречия в тази област. В третата част са формулирани основни характеристики на мениджмънта на международния и глобален бизнес, като са приведени международни маркетингови тактики, когато икономиката е в рецесия. В четвъртата част са приведени и предложени нови подходи за правене на международен бизнес: комбиниран подход, разнообразието като машина за растеж, включването в бизнес модела на бедните страни, етническото предприемачество и др. В заключение е направен изводът, че световната пазарна сцена става все по-многолюдна и, освен заплахи, е богата на възможности The article consists of four parts: The first part launches the main characteristics of the contemporary world economy, the global problem which has a product substance is outlined and an attempt is made to formulate the main contradiction of the modern times. Hachures from the national and world economic maps are brought out in the second part. It is emphasized on the negative foreign trade balance of Bulgaria and on the panel of contradictions in this field. In the third part are formulated the main characteristics of the international and global business management as well as the international marketing tactics when the economy is in recession are provided. The fourth part adduces and suggests new methods and approaches for making international business: a combined approach, the diversity as a machine for economic growth, the inclusion of poor countries in the business model, the ethnical entrepreneurship, etc. The article ends with the conclusion that the world’s market scene becomes more and more populous and, besides the treats, is rich of opportunities
URI: http://hdl.handle.net/10610/2169
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
8_splitNSA_1_2009.swf 326.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов