КУЛТУРНА ОБУСЛОВЕНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

КУЛТУРНА ОБУСЛОВЕНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КУЛТУРНА ОБУСЛОВЕНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ
Автор: Ганева, Ваня
Резюме: От социологическа гледна точка потребителското поведение е само една от формите на социалното поведение на човека. В този смисъл то е повлияно от културни фактори и условия. Културата на дадено общество може да се дефинира като предаваща се по социален път информация, включваща знания, ценности, норми, вярвания, традиции и др. В процеса на социализация всеки индивид усвоява определени културни норми и ценности от социалната среда, в която се формира. По този начин част от тях се превръщат в негови личностни ценности и съответно в регулатор на поведението му. Културите на различните общества имат свои специфични измерения, поради което съществуват особености в потребителското поведение на хората, представители на различни нации. Културата обаче е само един от факторите, които влияят върху потребителското поведение на индивида и макар да е от важно значение, не може да бъде използвана като единствен негов обяснителен модел. From sociological point of view, the consumer behaviour is just one of the forms of human social behaviour. In this reason, it is affected by cultural factors and conditions. The culture of certain society can be defined as transmitted by social way information, including knowledge, values, norms, beliefs, traditions etc. In the process of socialization, every individual acquires a certain cultural norms and values from social environment, in which he forms. In this way part of them are transformed in his personal values and respectively in regulator of his behaviour. The cultures of different societies have their own specific dimensions and due to that, there are peculiarities in people's consumer behaviour, which are representatives of different nations. However the culture is just one of the factors which influence on individual consumer behaviour and if it is important, it can’t be used as it’s sole explanatory model.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2171
Дата: 2003


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
GanevaCulture.pdf 361.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов