КОНЦЕПТУАЛНИ ПОДХОДИ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА АНАЛИЗА

DLib Repository

КОНЦЕПТУАЛНИ ПОДХОДИ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА АНАЛИЗА

Show full item record

Title: КОНЦЕПТУАЛНИ ПОДХОДИ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА АНАЛИЗА
Author: Михайлов, М.
Abstract: Структурирането на икономическия анализ има фундаментално значение за неговото позициониране в системата на икономическите науки. Поради тази причина изследваният проблем се разглежда като елемент от базовите характеристики на анализа и често пъти има дискусионен характер. Разработени са две нива за структуриране на анализа, като основното внимание е съсредоточено върху подходите за структуриране на микроикономическия анализ (анализ на стопанската дейност). Изразено е критично отношение към опитите за обособяване на отделните раздели на анализа като самостоятелни направления или за приобщаването им към други икономически дисциплини. В исторически аспект са разгледани позициите на водещи автори, представители на различни течения и школи по анализ. Аргументирана е тезата за комплексния характер на анализа на стопанската дейност и възприемането му като цяло, чийто основни структурни раздели са: теория на анализа; управленски анализ; финансов анализ; оперативни и стратегически бизнесанализи. Structuring of the economic analysis is of fundamental importance for its positioning in the system of the economic sciences. Therefore, the investigated problem is observed as an element of the basic characteristics of analysis and very often provokes disputes. Developed two levels of analysis structuring, and the main attention is focused on the approaches of structuring of the micro-economic analysis the analysis of the enterprise "performance" Criticized the attempts of detaching and individualizing of some parts of the analysis as independent areas or joining them to other economic subjects Historically, observed the positions of leading scientists from different schools and concepts in the field of analysis. Argued the concept of the complex character of the analysis and its comprehension and treatment as an entity, which structure parts are: Theory of Analysis, Managerial Analysis, Financial Analysis Operational and Strategic Business Analysis.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2174
Date: 2003


Files in this item

Files Size Format View
MihailovConc.pdf 343.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов