ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД И ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ПАРАДИГМИ

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД И ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ПАРАДИГМИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД И ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ПАРАДИГМИ
Автор: Трифонов, Емил
Резюме: В статията проблемите на прехода се анализират през призмата на методологическата и цивилизационна парадигма. Това означава изследването му през призмата на народопсихологическите, икономическите, политическите и т.н. практики, традиции и особености, характерни за дадени цивилизации и национални общности и намиращи отражение при формирането и особеностите на функциониране на икономиката като система. При такъв подход вписването на дадена пазарна икономика в съответната цивилизационна парадигма, изисква икономиката да се разглежда като многокомпонентен феномен. Икономиката въобще и пазарната икономика в частност, е исторически феномен, продукт на развитие на цивилизацията – такъв какъвто е на дадено място и дадено време и за конкретното историческо развитие. Изследват се и двата начина на мислене и подход към света – конструктивисткия рационализъм (по Хайек) и еволюционизмът. Правят се някой изводи от тяхното прилагане по отношение икономиките в преход в Централна и Източна Европа. Съвременният свят се разглежда като мултицивилизационен и полицентричен. Това означава, че преходните икономики са изправени пред влиянието и въздействието не пред една повече или по-малко хомогенна световна цивилизация, доминирана от западноевропейските ценности, а пред няколко основни цивилизации със свои специфични ценности и съответно парадигми - плод на хилядолетно еволюционно развитие. Основният извод е, че преходът към пазарна икономика е сложно социално-икономическо явление и засяга дълбоките пластове на икономиката, правото, културата и пр. В тази връзка, се показва, че малко продуктивни могат да бъдат еклектични модели и конструкции. В такъв контекст се изследват и специфичните въпроси на прехода в България. This article treats the problems of transition through the prism of methodology and civilisation paradigm. This means that transition is surveyed from the point of view of the mentality, the economic, political, etc. traditions and peculiarities of a given civilisation or people, which have an impact on the formation and the functions of the national economy as a system. Under such an approach the inclusion of a given market economy in the respective civilisation paradigm requires that this economy be viewed as a complex phenomenon. The economy as a whole and market economy in particular is a historic phenomenon, a product of the development of civilisation – what it is at a concrete time and in a concrete space. The article treats both approaches to the world – constructive rationalism (Hayek’s approach) and evolutionism. The study draws certain conclusions about the implementation of both approaches on the transition economies in central and eastern Europe. The contemporary world is treated as a mixture of civilisations and points of view. This means that transition economies are faced with the influence of several major civilisations with their own specific values and paradigms, which are the results of a thousand years of evolution, rather than the influence of a more or less homogenous global civilisation dominated by Western European values. The main conclusion is that the transition to a market economy is a complex social-economic phenomenon interfering with economic, legal, cultural, etc. issues. The article shows that eclectic models and constructions are less productive. The specific issues of Bulgaria’s transition are view in the light of these findings.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2185
Дата: 2003


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
TrifonovParadigms.pdf 433.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов