ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО

DLib Repository

ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Show full item record

Title: ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Author: Сирашки, Георги; Денева, Анета; Сирашки, Христо; Sirashky, Georgi; Deneva, Aneta; Sirashky, Hristo
Abstract: При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Енергетиката и екологизация на енергийното производство” е с теоретико-приложна насоченост. Тя има отношение към екологичните проблеми на енергетиката, опазването и възпроизводството на околната среда. Чрез екологизация на индустриалното производство се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересованите страни; човекът в своята дейност и природата са защитени от вредното въздействие на прилаганите технологии и процеси. In today's economic conditions Greening of industrial production -production is important for solving various, new and unfamiliar for economy problems. Scientific research on the topic: "Energy and Greening of energy production is a theoretical and applied orientation. It is relevant to the environmental problems of energy conservation and on production environment. By going green industrial production provides quality сompetitiveness of finished products of domestic and international markets; to facilitate technical cooperation between stakeholders; man in its activities and nature are protected from harmful effects of applied technologies and processes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2191
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
04-2010-statia-2011.pdf 349.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов