Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция

DLib Repository

Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция

Show full item record

Title: Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция
Author: Ангелова, Поля; Иванов, Любомир; Петков, Пламен; Славева, Красимира
Abstract: Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните аспекти обхващат доизясняване на идеите и концепциите за външната търговия като фактор за развитието на националната икономика. Извършва се анализ на информационното осигуряване на статистическите изследвания на външната търговия – принципи, системи за отчитане и класификации. Приложният аспект на изследването включва усъвършенстване на статистическата методология за изучаване на външната търговия, идентифициране на проблемите при изучаване на нейните количествени параметри и анализ на структурата, динамиката и взаимовръзките на външнотърговския стокообмен на България. За тази цел се апробират различни статистически методи – динамичен, структурен и регресионен анализ, като и модели за оценка на влиянието на външната търговия върху някои основни макроикономически индикатори. В процеса на изследването се извеждат основните проблеми пред външнотърговската дейност, международните отношения, платежния баланс и др. This study has theoretical and practical character. Theoretical aspects include clarification of ideas and concepts of foreign trade as a factor for the development of national economy. It is performed analysis of information assurance of external trade surveys by focusing on principles, systems and accounting classifications. The applied aspect of the study include improving the statistical methodology for the study of external trade, identifying the problems in studying its quantitative parameters and analysis of the structure, dynamics and interactions of Bulgarian external trade. For this purpose are approbated different statistical methods – analysis of time series, structural and regression analysis, as well different models to estimate the impact of external trade on some key macroeconomic indicators. In the course of the study are shown the main problems for external trade, international relations, balance of payments and more.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2192
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
05-2010-statia-2011.pdf 217.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов