ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО ПРЕД НЯКОИ БАЛКАНСКИ СТРАНИ (ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ)

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО ПРЕД НЯКОИ БАЛКАНСКИ СТРАНИ (ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО ПРЕД НЯКОИ БАЛКАНСКИ СТРАНИ (ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ)
Автор: Шишманова, Пенка
Резюме: В студията се анализира напредъка на три балкански страни – Гърция, България и Турция – при изграждането на икономиката, базирана на знанието. За целта е използвана Методологията за оценка на знанието (Knowledge Assessment Methodology - KAM) на Световната банка и по-конкретно система от показатели, обединени в четири опорни “стълба“ – икономическа инициатива и институционална среда, образование, иновации, информационно- комуникационни технологии. На тази база се съпоставят постиженията на страните, разкриват общите моменти и различията между тях, посочват се слабостите и сравнителните им предимства, открояват се конкретните проблеми и се очертават потенциалните възможности. Всичко това в крайна сметка цели да да изведе основните предизвикателства на икономиката на знанието пред всяка от трите страни и пред Балканския регион като цяло. This paper analyzes the progress of three Balkan countries – Greece, Bulgaria and Turkey, in building a knowledge-based economy. For this purpose we employ the Knowledge Assessment Methodology – KAM/ of the World Bank and, in particular, a system of indicators integrated into four supporting “pillars” – economic initiative and institutional environment, education, innovations, information and communication technologies. Based on that, we compare the accomplishments of the respective countries, uncover the common ground and the differences between them, outline their weaknesses and comparative advantages, high-light their particular problems and lay down their potentials. All of this in the long run is intended to outline the key challenges of knowledge-based economy facing each of the three countries and the Balkan region at large.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2193
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2009_52_84.pdf 393.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов