ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (по примера на община Самоков)

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (по примера на община Самоков)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (по примера на община Самоков)
Автор: Сирашки, Георги; Герганов, Георги; Николова, Мариана; Сирашки, Христо; ИВАНОВ, Венцислав; Sirashki, Georgi; Gerganov, Georgi; Nikolova, Marina; Sirashki, Hristo; Ivanov, Vencislav
Резюме: Взаимообвързаността между човечеството и природата изисква отхвърляне на традиционния вариант, а именно високо благоденствие чрез максимално и хищническо използване на природните ресурси до тяхното изчерпване, интензивно замърсяване и увреждане на средата с продукти на цивилизацията. Трябва да бъде осъзнат и приет като единствено възможен, разумен, целесъобразен вариантът на екологичната нравственост, свързан с умерено благоденствие при съобразяване с последиците за природната среда, с мисълта за бъдещето на поколенията. В българската теория на екологията, все още липсват достатъчно изследвания за резултатите от пряката експлоатация на биологичните ресурси в планинските райони, което засяга в нееднаква степен екосистемите, местообитания и таксони. Проведено е изследване и идентифициране на възможностите за интегриране на дейностите в планинските райони (община Самоков), свързани с опазване на околната среда и бизнес-дейностите в тези райони, както и очертаване на тенденциите и формите за запазване на биоразнообразието при спазване принципите на устойчивото развитие. Interdependence between humanity and nature requires rejection of the traditional option, namely, a high maximum and prosperity through the predatory use of natural resources to depletion, pollution and intensive damage to the environment with products of civilization. Must be recognized and accepted as the only possible, reasonable and appropriate option ecological morality associated with moderate prosperity in complying with environmental consequences in mind for future generations. In the Bulgarian theory of ecology, yet there is insufficient research on the results of the direct exploitation of biological resources in mountain areas, which affects in an uneven degree ecosystems, habitats and taxa. Research has been conducted and identify opportunities to integrate activities in mountain areas (Samokov municipality) associated with environmental and business activities in these areas and outlining the trends and ways to protect biodiversity in accordance with the principles of sustainable development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2197
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
16-statia-2010.pdf 457.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов