УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО1 (по примера на сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 21.1 Производство на лекарствени вещества и продукти)

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО1 (по примера на сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 21.1 Производство на лекарствени вещества и продукти)

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО1 (по примера на сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 21.1 Производство на лекарствени вещества и продукти)
Author: Денева, Анета; Спасовски, Цанко
Abstract: Предприятията от различните сектори на индустриалното производство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените стратегии за повишаване на потенциала и финансовата сигурност на стопанските единици. Резултатите от тяхното приложение в редица големи индустриални компании намират израз в намалението на разходите за поддръжка в рамките на 20-40% и нарастване обема на произведената продукция с 5-10% без да се налага извършването на допълнителни капиталови инвестиции. Определящи при избора на дадена система за управление на активите са характера и динамиката на индустриалния сектор, пазарната среда и съществуващите нормативни и регулаторни ограничения. Предприятията от сектор С “Преработваща промишленост”, раздел 21.1 „Производство на лекарствени вещества” са с утвърдено място в общата структура на нашето индустриално производство. През последното десетилетие те претърпяха редица трансформации, свързани с промяна на формата на собственост и обновяване на производствените мощности. С навлизането на мощните международни компании като “ГлаксоСмитКлайн” и „Актавис” се създадоха възможности за реалното изграждане на системи за управление на активите. Enterprises of different industrial production sectors have realized a long time ago necessity of asset management. Even more these management activities have become irreversible firm strategy’s attribute for increasing potential and finance security of the economic units. Their practice in a few big industrial enterprises result in decreasing operative expenditure in 20-40 % and increasing the capacity of production with 5-10 % without necessity of additional capital investment. The choice of one or another asset management system is determined by the character and dynamic of the industrial sector, market environment and the existing law restricts. The Enterprises from section 21.1 “Production of pharmaceutical drugs” have established place in the overall structure of our industrial production. Over the last decade companies from the sub-sector suffered a number of transformations associated with a change of form of ownership and renovation of production facilities. With the advent of powerful international companies like “GlaxoSmithKline” and “Actavis” opportunities were created for the actual construction of systems for asset management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2207
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
27-statia-2010.pdf 507.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов