РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

DLib Repository

РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

Show full item record

Title: РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
Author: Иванов, Любомир; Ангелова, Поля; Петков, Пламен; Славева, Красимира; Ivanov, Lyubomir; Angelova, Polya; Petkov, Plamen; Slaveva, Krasimira
Abstract: Развитието на националната икономика в условията на икономическа и финансова криза е свързано със сериозни предизвикателства пред пазара на труда. Значимостта на заетостта в осигуряването на икономическото и социалното благосъстояние на обществото обуславя необходимостта от статистическо изследване на закономерностите в нейното развитие. Настоящото изследване е с практико-приложен характер. Въз основа на статистически данни за пазара на труда и с помощта на методите на статистико-иконометричния анализ са установени основните тенденции в развитието и социално-демографската структура на заетите и безработните лица. Извършен е задълбочен анализ на регионалните различия в показателите за заетостта и безработицата и е приложен оценъчен подход за въздействието на икономическата криза върху тяхното равнище. The development of the national economy in the terms of economic and financial crisis is associated with serious challenges before the labor market. The importance of the employment in the provision of the economic and social well-being of the society requires a statistical study of the regularities in its performance and development. This study is practical and applied in nature. Based on statistical data about the labor market and using the methods of statistics and econometric analysis we have been able to establish the major trends in the developments and the socio-demographic structure of the employed and unemployed. We have performed a detailed analysis of the regional disparities in the indicators of employment and unemployment and applied the assessment approach to evaluate the impact of the economic crisis on their level.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2208
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
02-statia-2012.pdf 166.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов