РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

DSpace/Manakin хранилище

РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
Автор: Иванов, Любомир; Ангелова, Поля; Петков, Пламен; Славева, Красимира; Ivanov, Lyubomir; Angelova, Polya; Petkov, Plamen; Slaveva, Krasimira
Резюме: Развитието на националната икономика в условията на икономическа и финансова криза е свързано със сериозни предизвикателства пред пазара на труда. Значимостта на заетостта в осигуряването на икономическото и социалното благосъстояние на обществото обуславя необходимостта от статистическо изследване на закономерностите в нейното развитие. Настоящото изследване е с практико-приложен характер. Въз основа на статистически данни за пазара на труда и с помощта на методите на статистико-иконометричния анализ са установени основните тенденции в развитието и социално-демографската структура на заетите и безработните лица. Извършен е задълбочен анализ на регионалните различия в показателите за заетостта и безработицата и е приложен оценъчен подход за въздействието на икономическата криза върху тяхното равнище. The development of the national economy in the terms of economic and financial crisis is associated with serious challenges before the labor market. The importance of the employment in the provision of the economic and social well-being of the society requires a statistical study of the regularities in its performance and development. This study is practical and applied in nature. Based on statistical data about the labor market and using the methods of statistics and econometric analysis we have been able to establish the major trends in the developments and the socio-demographic structure of the employed and unemployed. We have performed a detailed analysis of the regional disparities in the indicators of employment and unemployment and applied the assessment approach to evaluate the impact of the economic crisis on their level.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2208
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
02-statia-2012.pdf 166.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов