ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА

DSpace/Manakin хранилище

ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА
Автор: Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Башев, Костадин; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya; Bashev, Kostadin
Резюме: Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката, която получават випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи противоречия на интереси. Един от основните причини за тези противоречия се корени в липсата на адекватни и навременни измерители за „успешен” квалификационен профил на ниво обучаем, което от своя страна води до „размита” перспектива за шансовете в професионалната реализация. Настоящата статия представя резул- татите от мащабен изследователски проект, реализиран в областта на институционалните изследвания. Представя се цялостна методология за измерване и следене на индивидуалния квалификационен профил на студента чрез уеббазирана система от многомерни променливи. Among the priority management goals of any higher education institution are to obtain higher professional qualification and to enhance the possibilities for students’ professional realization. The discussions about the adequacy of the training which the graduates of economic higher education institutions receive are multilayer and they are characterized by inherent contradictions in interests. One of the major reasons for these contradictions is founded on the lack of adequate and timely measures for “successful” student qualification profile. This causes a “fuzzy” perspective for a good professional realization. The focus of this article is in the institutional research area. Its basic goal is to design a methodology and to develop and adopt a methodology for measurement and monitoring of student’s personal qualification profile through a web-based system with multivariate variables.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2209
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2009_95_111.pdf 456.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов