РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Божинова, Марияна Върбанова; Мидова, Петранка Иванова; Петрова, Симеонка Александрова; Перков, Венцислав Емилов; Кътева, Марияна Николова; Bozhinova, Mariyana Varbanova; Midova, Petranka Ivanova; Petrova, Simeonka Alexandrova; Perkov, Ventsislav Emilov; Kateva, Mariyana Nikolova
Abstract: Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а някои от тях дори замислят експанзия и зад граница. В условията на пазар със силна конкуренция оцеляването и развитието на търговските вериги е свързано с идентифицирането и използването на източниците на конкурентни предимства, а също така и с перманентната оценка и анализ на тяхната конкурентоспособност – предмет на изследване в настоящата разработка. На тази база се правят изводи и се формулират препоръки за повишаване конкурентоспособността на търговските вериги. The development of commercial chains in Bulgaria was caused by the benefits they provide to customers. In the last two - three years there is strong interest of foreign retail chains to the Bulgarian market. National chains, in turn, expand its network of stores in various cities throughout the country, and some of them even think of expansion abroad. The survival and the development of the commercial chains in a market with strong competition is connected with the identification and the use of sources of competition advantages as well as the permanent evaluation and analysis of their competitiveness – a subject of research in this work. Based on this conclusions are drawn and recommendations are made for increasing the competitiveness of the commercial chains.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2221
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2009_122_136.pdf 530.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов