ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЪЛГОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЪЛГОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЪЛГОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ
Author: Проданов, Стоян; Захариев, Андрей; Ганчев, Александър; Кузнецов, Юрий; Цанов, Емил; Личев, Александър; Prodanov, Stoyan; Zahariev, Andrey; Ganchev, Alexander; Kuznezov, Yuriy; Tsanov, Emil; Lichev, Alexander
Abstract: Основна цел на тази разработка е да изследва дълговото бюджетиране на българските общини като област от общинските финанси, изискваща вземане на модерни, методически базирани решения. Тези решения надхвърлят традиционния едногодишен бюджетен планов хоризонт. С въвеждането на многогодишни модели за бюджетиране и анализ на капацитета за поемане на общински дълг се позволява съобразяване с уникалните характеристики на общината-поемател на дълга. Това разширява възможностите пред финансовия мениджмънт на българските общини. Следователно може да се потвърди, че българските общини максимализират ефектите от усвояване на средствата по ОП чрез развитие капацитета за съфинансиране, включително чрез поемане на общински дълг. Това се реализира в граници, гарантиращи поносимост на обслужването при разнообразни, многогодишни сценарии за развитие на местната общност в условията на фискална децентрализация. The main aim of this paper is to investigate the debt funding of the Bulgarian municipalities as an area of the municipality finance, requiring decision-making based on modern methodology. Those decisions are exceeding the traditional one year planning horizon. With the introduction of the multy-year models for budgeting and analyses of the capacity of municipalities’ debt issue it is allowed to consider with the unique characteristics of the municipality debt-issuer. Such approach enlarges the capabilities in front of the municipal financial management. Therefore it is confirmed that Bulgarian municipalities are able to maximize the effects of absorption of operating programs funds through development of the capacity of co-finance,including debt issue. Such policy could be introduced in borders, guarantying acceptable debt services under the conditions of various, multiyear scenarios for the development of the local community under the condition of fiscal decentralization.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2231
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
35-statia-2010.pdf 668.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов