ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

DLib Repository

ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Show full item record

Title: ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Author: Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashky, Georgi; Sirashky, Hristo; Spasovsky, Tsanko
Abstract: При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на суровини и екологизация на добивното производство” е с теоретико-приложна насоченост. Тя има отношение към екологичните проблеми на добивната промишленост, опазването и възпроизводството на околната среда. Чрез екологизация на добивната промишленост се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересованите страни; човекът в своята дейност и природата са защитени от вредното въздействие на прилаганите технологии и процеси. In today's economic conditions ecologisation of industrial production is important for solving various, new and unfamiliar for the economy problems. Scientific research on the topic: "Mining and ecologisation of mining production” is a theoretically orientated. It is relevant to the environmental problems of mining industry. Going green of mining industry provides quality and сompetitiveness of finished products of domestic and international markets; facilitates technical cooperation between stakeholders; man in its activities and nature are protected from harmful effects of applied technologies and processes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2232
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
11-statia-2011.pdf 273.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов