ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Author: Герганов, Георги; Блажева, Виолета; Gerganov, Georgi; Blazheva, Violeta
Abstract: Общата европейска селскостопанска политика е насочена към ефективно и устойчиво земеделие. Нарастващите предизвикателства пред селското стопанство в Европа (в т.ч. и в България) налагат нейната непрекъсната реформа от гледна точка на привеждането й в съответствие с по-високите изисквания на обществото за здравословни храни, опазването на селските райони, гарантиране производството на по-висококачествена продукция и запазване доходите на селскостопанските производители. Тhe Common European Agricultural Policy focuses on efficient and sustainable agriculture. Growing challenges facing agriculture in Europe (including Bulgaria) impose its continuing reform in terms of its alignment with the higher demands of society for health food, protection of rural areas, ensuring the production of -high quality products and maintain farm income.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2235
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
12-statia-2012.pdf 219.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов