ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК” ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

DLib Repository

ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК” ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

Show full item record

Title: ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК” ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ
Author: Николова, Марина; Сирашки, Христо; Иванов, Венцислав; Nikolova, Marina; Sirashky, Hristo; Ivanov, Vencislav
Abstract: Замърсяването на околната среда води до деградация и загуби на местообитания и може да се разглежда като част от глобалната заплаха. Биологичното разнообразие в България е засегнато в различна степен от различни форми на замърсяване – замърсяване на почвите от селскостопанска и промишлена дейност, замърсяване на водите (химично замърсяване, индустриално замърсяване и др.), замърсяване с твърди битови отпадъци. Добивът на суровини за промишлеността води до изкопаване на огромно количество скална маса, разработват се кариери, за да се добива варовик и мрамор, строят се заводите върху плодородните земи и други. Вследствие на това се променя ландшафтът, пустините нарастват, унищожават се растителност и животни. Прилагането на принципите на устойчивото развитие в отделните локализации, региони и страни, и в света като цяло, ще спомогнат за решаването на редица глобални проблеми.Environmental pollution leads to degradation and loss of habitats and can be considered as part of a global threat. Biological Diversity in Bulgaria is affected in varying degrees by different forms of pollution - contamination of soil by agricultural and industrial activities, water pollution (chemical pollution, industrial pollution, etc.), pollution by solid waste. The extraction of raw materials for industry leads to the excavation of a huge amount of rocks, quarries are being developed to limestone and marble mining, factories were built on fertile lands and others. Consequently, the landscape is changing, growing deserts, vegetation is destroyed and animals. Applying the principles of sustainable development in different locations, regions and countries in the world as a whole, will help solve many global problems.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2241
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
41-statia-2010.pdf 454.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов