ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

DLib Repository

ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Show full item record

Title: ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
Author: Пътев, Пламен; Ганчев, Александър
Abstract: Статията изследва портфейлното изпълнение на българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза. Предмет на изследването са количествените техники, разработени от модерната портфейлна теория за оценка на портфейлното представяне. Основният извод в статията е, че българските нискорискови колективни инвестиционни схеми имат относително по-добро представяне в условията на финансова криза. Това обаче се дължи повече на инвестиционния им профил, отколкото на ефективно управление на техните портфейли. Изследването разкрива и че колективните инвестиционни схеми в България имат различна инвестиционна политика. Така в условията на финансова криза инвеститорите могат да прилагат мениджърска диверсификация за редуциране на общия инвестиционен риск.The study investigates the portfolio performance of Bulgarian collective investment schemes under conditions of financial crisis. The subjects of the research are the quantitative techniques for portfolio performance evaluation developed by the modern portfolio theory. The basic conclusion from the research is that Bulgarian low-risk collective investment schemes have relative better performance under conditions of financial crisis. However this fact is a result from their investment profile, than from effective management of their portfolios. The research reveals that the Bulgarian collective investment schemes have different investment policy. Thus, under conditions of financial crisis the investors can apply a management diversification to reduce the total investment risk.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2243
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
44-statia-2010.pdf 517.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов