КОДОВЕ НА КУЛТУРАТА (1, 2, 3)

DLib Repository

КОДОВЕ НА КУЛТУРАТА (1, 2, 3)

Show full item record

Title: КОДОВЕ НА КУЛТУРАТА (1, 2, 3)
Author: Григоров, Атанас
Abstract: Проблемът за кодовете на културата (за „културните кодове―, както терминът се наложи в България, главно чрез преводите на У.Еко и Р. Барт), отдавна е престанал да бъде само теоретичен, и се е превърнал и в социален проблем. Осмислянето на който и да било аспект на бързо променящата се култура на съвремието ни, а оттам – и формирането на адекватни личностни или институционални стратегии за развитие, е свързано с идентифицирането на характерните именно за този аспект кодове. Статията „Кодове на културата― е първата от няколко подготвени за печат публикации. Всички те, в своята цялост, са опит за илюстриране на един възможен път за „внедряването― на този проблем в публичното пространство; за въвеждането му в мисленето на възможно най-широк кръг от хора.The problem of Codes of Culture /the ―cultural codes‖ as the term is established in Bulgaria’ mainly through the translations of U. Eco . and R. Barthes/, has long ceased to be only theoretical, and has become a social problem. Understanding of any aspect of a rapidly changing culture of our times, and hence - the formation of adequate personal or institutional development strategies, is related to the identification of the characteristic of this particular aspect of codes. The article ―Codes of Culture‖ has prepared the first of several print publications. All of them, in their entirety, are an attempt to illustrate one possible way of ―introduction‖ to this problem in the public domain, for introduction into the thinking of the widest possible audience.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2247
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2010_1_22.pdf 350.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов