ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

DLib Repository

ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

Show full item record

Title: ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Author: Митов, Кирил; Колева, Росица; Гергова, Маргарита; Дончева, Людмила; Mitov, Kiril; Koleva, Rositsa; Gergova, Margarita; Doncheva, Lyudmila
Abstract: Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите. Взаимоотношението „ефективност – икономически растеж” се интерпретира в съответствие с идеите на тези програми. Разгледани са възможностите за аналитична оценка на капиталовите и човешки ресурси и на икономическия растеж. Извършени са практически изследвания на степента на използване на ресурсите, на нейното отражение върху икономическия растеж на индустриални предприятия от различни сектори, които в значителна степен илюстрират особеностите в развитието на индустриалния бизнес през периода 2007 – 2010 г. Fundamental strategy in the “Europe 2020” and in the National Program “Bulgaria 2020” are issues with achieving smart and sustainable growth through efficient and environmentally friendly use of resources. Relationship “efficiency – economic growth” is interpreted in accordance with the ideas of these programs. The possibilities for analytical evaluation of capital and human resources and economic growth. Were carried out practical research on utilization of resources, its impact on economic growth of industrial enterprises from different sectors, which largely illustrate the peculiarities of development of industrial business in the period 2007-2010.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2249
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
18-statia-2012.pdf 244.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов