ОТНОСНО АНАЛИЗА НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО

DLib Repository

ОТНОСНО АНАЛИЗА НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО

Show full item record

Title: ОТНОСНО АНАЛИЗА НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Author: Василев, Венцислав
Abstract: Отчетът за паричния поток е неделима част от отчетността на застрахователното дружество. Той е важен източник на информация при анализирането на финансовата структура на застрахователното дружество и видовете и размера на паричните потоци, обусловени от извършваната от него дейност. Посредством Отчета за паричния поток се насочва вниманието на потребителите към разграничаване на вида дейност и посоката на паричните потоци. Използването на някои от елементите на отчета, е предпоставка за изчисляване на показатели за адекватността, рентабилността и темпа на развитие на отделния паричен поток. По този начин се създава възможност за разширяване на анализа на дейността на застрахователното дружество. Cash flow statement is an integral part of the accountability of the insurance company. It is an important source of information when analyzing the financial structure of the insurance company and the types of amount of the cash flows determined of its work. Through the cash flow statement is drawn attention to the distinction between types of activity and direction of cash flows. Using some elements of the report is a prerequisite for the calculation of indicators for adequacy, profitability and rate of development of the individual cash flow. Thus becomes possible to extend the analysis of the business of the insurance company.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2251
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2010_32_43.pdf 381.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов