СКРИТОТО В ТЕКСТА (4, 5, 6)

DLib Repository

СКРИТОТО В ТЕКСТА (4, 5, 6)

Show full item record

Title: СКРИТОТО В ТЕКСТА (4, 5, 6)
Author: Григоров, Атанас
Abstract: „Скритото в текста― е опит да се насочи вниманието към социалната значимост на проблема за кодовете на културата. Последователно се тематизират „преходите― в културата на съвремието и свързаната с тях промяна на кодове; промяната в отношението към текста; отношението между писаното слово и езиците за визуална комуникация; възможностите за извличане на скрития в текста смисъл... За илюстрация на последното служи една рефлексия върху две от произведенията на Ролан Барт - „Структурният анализ на разказа― и „S/Z‖.―Hidden in the text‖ is an attempt to draw attention to the social importance of the issue of codes of culture. ―Transitions‖ in modern culture determine themselves consistently, after that the associated change of codes, the change in attitude towards the text, the link between written word and language of visual communication, the abilities to extract hidden meaning in the text… To illustrate the latter serves as a reflection on two works of Roland Barthes - ―The structural analysis of narrative‖ and ―S/Z‖.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2257
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2010_1_24.pdf 352.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов