СКРИТОТО В ТЕКСТА (4, 5, 6)

DSpace/Manakin хранилище

СКРИТОТО В ТЕКСТА (4, 5, 6)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СКРИТОТО В ТЕКСТА (4, 5, 6)
Автор: Григоров, Атанас
Резюме: „Скритото в текста― е опит да се насочи вниманието към социалната значимост на проблема за кодовете на културата. Последователно се тематизират „преходите― в културата на съвремието и свързаната с тях промяна на кодове; промяната в отношението към текста; отношението между писаното слово и езиците за визуална комуникация; възможностите за извличане на скрития в текста смисъл... За илюстрация на последното служи една рефлексия върху две от произведенията на Ролан Барт - „Структурният анализ на разказа― и „S/Z‖.―Hidden in the text‖ is an attempt to draw attention to the social importance of the issue of codes of culture. ―Transitions‖ in modern culture determine themselves consistently, after that the associated change of codes, the change in attitude towards the text, the link between written word and language of visual communication, the abilities to extract hidden meaning in the text… To illustrate the latter serves as a reflection on two works of Roland Barthes - ―The structural analysis of narrative‖ and ―S/Z‖.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2257
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2010_1_24.pdf 352.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов